Anasayfa » Arşiv

Vergi Usul Kanunu Tebliğleri

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

25.06.2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 391 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usullere değinilmiştir.

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Borsada rayici olmayan yabancı paraların yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit olunan kurlar

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Listeye Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler ile Tebliğ Ekinde Yer Alan Kıymetlere İlişkin Uygulama Esasları

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri , 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Ekleyen: Taşçılar YMM Bir Yorum

5024 sayılı Kanunla, amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange