Yazdır Yazdır
Anasayfa » Vergi Usul Kanunu Tebliğleri

442 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 442)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.900

 

  3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

1.900-190.000

  

190.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

23

MADDE 153/A- Teminat tutarı

84.000

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

  1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

160.000

220.000

 

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

88.000

 

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343- En az ceza haddi

 

    – Damga vergisinde

  – Diğer vergilerde

                              10,60

 20

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

    120

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

77

  3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

39

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

18

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

10,60

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

  II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

66

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

39

  3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

18

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

10,60

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,60

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

 

                                                         200

                    106.000

  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                          200 

                                          

 

 

 

 

                                   10.600

 

          106.000

 

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

200

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    4.800

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

250

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

770

 

 

150.000

  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      1.060

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

                       770

MADDE 355- b) Damga Vergisinde

 

  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.300

 

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

 

660

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.060.000


Tags: , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange