Yazdır Yazdır
Anasayfa » Vergi Usul Kanunu Tebliğleri

393 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ekleyen: Taşçılar YMM Yorum Yok Facebook Paylas!Twitter Paylas!

393 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Resmi Gazete Sayısı     27447

Resmi Gazete Tarihi     29/12/2009

Kapsam

A. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2009 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2009 yılı için %2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

B. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesi hükmünce bu Kanunun kapsamına giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmakta olup anılan maddede yer alan yetkiye istinaden Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 3.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

EK :  1 Liste

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2010 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.500

1.500-150.000

150.000 ve aşması halinde

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

18

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

120.000

170.000

68.000

120.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

680

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

680

MADDE 343-

En az ceza haddi

– Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

7,70

16

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

3 – İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

90

57

28

14

7,70

3,50

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

3 – İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

50

28

14

7,70

3,50                                 2

MADDE NO – KONUSU

2010 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

160

77.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

160

7.700

77.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

160

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

3.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

190

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

570

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

770

10 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

570

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.000

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

500

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

250

Tags: , , ,

Facebook Paylas!Twitter Paylas!

Yorumlar Kapalı.

  Copyright ©2012 Taşçılar Yeminli Mali Müşavirlik , All rights reserved.| Powered by Mass PageRank Checker| Article Exchange